• 5,358 TL

  • 6,110 TL

  • 221,44 TL

  • 98.147

Öncekiler Sonrakiler

DEVLET SU İŞLERİ'NİN YETKİLERİ ARTTIRILIYOR

Devlet Su İşleri'nin yetkileri arttırılıyor
05 Nisan 2018 Perşembe 10:45

Devlet Su İşleri (DSİ) Kanunu Tasarısı, TBMM Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu'nda kabul edildi.

Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü’nün Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda ve Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı’nın Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı, TBMM Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu'nda kabul edildi.

Tasarıya göre baraj, gölet ve kanal gibi su yüzeyleri ile rezervuaralanında azami su kotu ile işletme kotu arasında kalan yerlerde güneş enerjisistemlerinin kurulmasına yönelik DSİ Genel Müdürlüğüne gelen taleplerden uygungörülenleri bedeli karşılığında kiralamak, DSİ'nin görevleri arasına ekleniyor.

DSİ Genel Müdürlüğü’nün, su tahsisi yapmaya görevli ve yetkili olduğunadair hüküm açık şekilde kanuna yazılıyor.

Sulama Alanlarında Arazi Düzenlenmesine Dair Tarım Reformu Kanunu'nda yeralan yetkiler, DSİ Genel Müdürlüğü’ne veriliyor. Böylece, arazi toplulaştırma ve tarla içi geliştirme hizmetleri ile sulama faaliyetlerinin birlikte yürütülmesi ve bu hizmetlerin kamusal faydasının artırılması hedefleniyor.

Arazi toplulaştırma ve tarla içi geliştirme hizmetlerine ilişkin görev veyetkilerini yerine getirmek üzere DSİ bünyesinde yeni hizmet birimleri kurulacak; genel müdür yardımcısı sayısı dörtten beşe çıkarılacak.

DSİ Genel Müdürlüğü, yargı harçları dahil her türlü harçtan, tapu vekadastro işlemlerinden kaynaklanan döner sermaye hizmet bedellerinden; görevleri dolayısıyla yapacağı işlemler yönünden damga vergisi ve gelir vergisinden ve paydan; sahip olduğu bina, arsa ve araziden dolayı bina ve arazi vergisinden; görevlerin ifası için gerekli olup ithal edilecek binek araçlarıhariç motorlu vasıtalar ile motorlu, motorsuz makine, cihaz, araç-gereç vebunların yedek parçalarının her türlü vergi ve harçlarından muaf olacak.

Su kaynaklarının tahsisi

İlgili kanunların verdiği yetkiye istinaden su kaynaklarının diğer kamu kurum ve kuruluşları tarafından yapılan tahsis, kira, ruhsat gibi işlemlerinde DSİ'nin görüşü alınacak. Bu durumda, DSİ tarafından ayrıca tahsis işlemiyapılmayacak.

Genel Müdürlüğün görev ve sorumluluklarının yerine getirilmesinden dolayı haklarında ceza davası açılmış olanların; vekalet verdikleri avukata ödedikleri ücretler ile davayla ilgili yaptıkları masraflar, kesinleşmiş mahkumiyet kararı halinde geri alınmak kaydıyla karşılanabilecek.

Arazi toplulaştırma

Tasarıyla, arazi toplulaştırılması yapılacak. Buna göre; arazilerin tabii ve suni etkilerle bozulmasının ve parçalanmasının önlenmesi, parçalanmış arazilerde ise tabii özellikleri, kullanım bütünlüğü ve mülkiyet hakları gözetilerek birden fazla arazi parçasının birleştirilip ekonomik, ekolojik ve toplumsal yönden daha işlevselyeni parsellerin oluşturulması ile köy ve arazi gelişim hizmetlerinin sağlanması maksadıyla arazi toplulaştırması yapılacak.

Arazi toplulaştırma ve tarla içi geliştirme hizmetleri uygulanacak araziüzerinde, DSİ veya proje idaresi tarafından yapılacak fiili uygulamalar, hak sahiplerinin iznine tabi olmayacak. Arazi toplulaştırma ve tarla içi geliştirme hizmetleri yürütülen alanlar datarımsal faaliyetleri kısıtlamaya DSİ veya proje idaresi yetkili olacak.

Arazi toplulaştırma ve tarla içi geliştirme hizmetleri muhtevasında yapılacak duyurular, DSİ veya özel arazi toplulaştırmasını gerçekleştiren proje idaresinin internet sayfalarında ve ayrıca köy veya mahalle muhtarının çalışma yerinde 30 gün süreyle ilan edilecek. DSİ veya proje idaresi, gerekli hallerde asgari tarımsal arazi büyüklüğünün altındaki tarımsal arazileri toplulaştırabilecek veya kamulaştırabilecek.

Arazi toplulaştırması uygulamalarında, tahsisli araziler asgari tarımsal arazi büyüklüğünün altındaki araziler ile birleştirilerek asgari büyüklükte yeni tarımsal araziler oluşturulabilecek. Bu suretle oluşturulan araziler; öncelikle arazi toplulaştırmasına veya kamulaştırma konusu olan arazimaliklerine, bu kişiler satın almadığı takdirde, yeter gelirli tarımsal arazi büyüklüğünde tarım arazisi bulunmayan yöre çiftçilerine rayiç bedeli üzerindensatılacak.

Sulama işletmeleri

Sulama kooperatiflerinin kurulmasına izin vermek, sulama kooperatiflerini denetlemek, bunların eylem ve işlemlerinin hukuka uygun olarak neticelendirilmesi için gerekli tedbirleri almak DSİ'nin yetkisinde olacak. DSİ'nin sulama tesislerini işleten kooperatiflerden finansal ve mali yapısının sürdürülemez olduğu tespit edilenlerle yapılmış olan devir sözleşmeleri, DSİ'nin teklifi ve Orman ve Su İşleri Bakanı'nın onayıyla feshedilecek.

Sulama tesislerinden izinsiz olarak su kullananlara, izinli kullanım olmasıhalinde alınması gereken işletme ve bakım ücretinin yüzde 50 fazlası tutarında idari para cezası verilecek.

Sulama tesislerini devralan idareler, bu tesislerin inşa maksatlarına uygun olarak işletme, bakım ve onarım hizmetlerini yapmakla, bu tesislerin proje alanında DSİ tarafından gerekli görülen sulama ve drenaj maksatlı ilave yapıları projelendirip inşa etmekle, tesislerin rehabilitasyonunu yapmak ve yayaptırmakla, sulama tesisinden faydalananlardan alınacak su kullanım hizmet bedelini belirlemekle görevli olacak.

Sulama tesisleri, DSİ tarafından hizmet alımı suretiyle işlettirilebilecek.

Genel Müdürlüğün mühendis kadrolarına ilk defa açıktan atanacak personel, KPSS (B) Grubu puan sırasına göre her bir unvan için boş kadro sayısının dört katına kadar çağrılacak adaylar arasından Genel Müdürlükçe yapılan sözlü veya uygulamalı sınav başarı sırasına göre atanacak.

Tasarıya göre, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığına ait arazi toplulaştırma ve tarla içi geliştirme hizmetleriyle ilgili taşınırlar,taşıtlar, araç, gereç ve malzemeler, yazılı ve elektronik ortamdaki her türlükayıtlar ve diğer dokümanlar, ortofoto haritalar, mevcut sözleşmeler, protokoller, sözleşme ve protokollerle ilgili dava ve icra takipleri, bu görevlerin yürütülmesinde destek hizmeti sağlayan imalat ve motor atölyelerindeki makine ve teçhizat DSİ'ye devredilecek.

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından yürütülen ve işlemleri devam eden arazi toplulaştırması işleri ve tarla içi geliştirme hizmetlerineDSİ tarafından son verilebilecek.

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı merkez ve taşra teşkilatında arazi toplulaştırma ve tarla içi geliştirme hizmetlerinde çalışanlardan uygungörülenler, kadro ve pozisyonlarıyla birlikte DSİ'ye devredilmiş sayılacak.

Ödenekler DSİ'ye aktarılacak

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığına bağlı birimlerden devredilenpersonelle ilgili ödeneklerle arazi toplulaştırma ve tarla içi geliştirmehizmetlerine ilişkin ödenekler DSİ'ye aktarılacak.

Düzenlemenin yürürlüğe girdiği tarihten önce tahakkuka bağlanmış ancaktahsil edilememiş baraj ve gölet gibi depolama tesislerinin sulama maksadınailişkin yatırım bedeli ve sulama tesislerinin yatırım bedellerinin tahsilindenve takip işlemlerinden vazgeçilecek. Bu alacaklardan tahsil edilenler iadeedilmeyecek.

Yürürlük tarihinden önce yapılmış olan su tahsisleri, mevcut hukukidurumlarını korumaya devam edecek.

Devlet ormanlarında arkeolojik kazı ve restorasyon yapılmasına ve bualanların kullanımına, tarihi eserlerin restorasyonu ve korunması için gerekli tesislere, odun kömürü, terebentin, katran, sakız gibi işletilmesinde ağaç kullanılan ocakların açılmasına, balık üretmek üzere tesis kurulmasına ve göl,baraj, deniz yüzeyinde yapılan balık üretimi için karada yapılması mecburi tesislere ve yeraltında depolama alanı kurulmasına Orman Genel Müdürlüğünce bedeli alınarak 29 yıla kadar izin verilebilecek.

Bina ve tesisler kiraya verilebilecek

Bu süre sonunda her türlü bina ve tesis eksiksiz ve bedelsiz olarak OrmanGenel Müdürlüğü tasarrufuna geçecek ve söz konusu bina ve tesisler, Orman Genel Müdürlüğü ihtiyaçları için kullanılabilecek veya kiraya verilmek suretiyle değerlendirilebilecek.

Genel bütçe kapsamındaki kamu kurum ve kuruluşlarına bu madde kapsamında verilen izinlerden bedel alınmayacak. Ancak, bedelsiz izne konu tesisler dedahil olmak üzere tesislerin; izin sahibince üçüncü kişilere kiralanması halinde orman sayılan alana isabet eden kira bedelinin yüzde 50'si, her yıl Orman Genel Müdürlüğü bütçesine gelir kaydedilmek üzere ilgili muhasebe birimi hesabına izin sahibi tarafından yatırılacak.

Devlet ormanlarından elde edilen dikili ağaç da dahil orman ürünlerininpiyasa satışlarında açık artırma esas olacak.

Kamu kurum ve kuruluşlarının ihtiyaçları ile lüzum ve fayda görülen veyaacele olarak satış yapılmasını gerektiren hallerde, her türlü orman ürünü piyasa fiyatı üzerinden tahsisen satılabilecek.

Dikili ağaç da dahil orman ürünlerininsatışı

Amenajman plan verilerine uygun olarak dikili ağaç da dahil ormanürünlerinin satışları, yıllara sari olarak da yapılabilecek.

Devlet ormanlarında orman idaresince yaptırılan ağaçlandırma, bakım, imar,kesme, toplama, taşıma, imal gibi orman işleri, işyerinin ve işyerinde çalışacakların hangi mülki hudut ve orman teşkilatı hudutları içinde kaldığına bakılmaksızın, öncelikle işyerinde veya civarındaki orman köylerini kalkındırma kooperatiflerine ve işyerindeki köylülere veya işyeri civarındaki ormanişlerinde çalışan köylülere yaptırılacak.

Orman yangınlarına müdahale

Orman idaresi, orman yangınlarını önlemek ve söndürmek maksadıyla her türlühizmeti yapacak veya yaptıracak.

Orman sayılan alanlar dışındaki yangınlarda ormana sirayet etme riskibulunan kırsal alan yangınlarının söndürülmesine imkanlar ölçüsünde katkı sağlanacak. Orman yangınlarıyla mücadelede gönüllülerden de faydalanılacak.

Gönüllülerin yangına ulaşım ile yangın söndürmeye yarayacak aletleri ve giyecekleri, devlet ormanlarında orman idaresi, diğer ormanlarda sahipleri tarafından karşılanacak. Yangına katılan personel ve gönüllülerin iaşe giderleri, yangın söndürme faaliyetleri süresince orman idaresi tarafından sağlanacak.

Orman dışına çıkartılarak Hazine adınatescil edilecek

Orman kadastrosu yapılmayan veya orman kadastrosu yapılmış olup da ormansınırları dışında kalan yerlerde bulunan, gerçek veya özel hukuk tüzel kişileriadına tapuda tescilli olduğu halde, ağaçlandırma ve erozyon kontrolü çalışmaları sırasında kamulaştırılmaksızın orman idaresince 31 Aralık 2017tarihinden önce ağaçlandırılmış olan taşınmazlardan, orman olarakkullanılmasında yarar görülen taşınmazlara karşılık; aynı bölgede bulunan 2/B taşınmazlarından, bunun mümkün olmaması halinde diğer hazine taşınmazlarından eşdeğer taşınmazverilebilecek.

Orman ve Su İşleri Bakanlığı'nca, bilim ve fen bakımından orman olarak muhafazasında hiçbir yarar görülmeyen ve tarım alanına dönüştürülmesi de mümkün olmayan yerlerle, yürürlük tarihinde üzerinde yerleşim yeri bulunan ya dayerleşim yeri oluşturulması uygun olan taşlık, kayalık, verimsiz ve fiile norman vasfı taşımayan alanlardan Bakanlar Kurulunca belirlenen alanlar, orman sınırları dışına çıkartılarak tapuda Hazine adına tescil edilecek.

Orman sınırları dışına çıkartılan alanın iki katından az olmamak üzere,devletin hüküm ve tasarrufu altında veya Hazinenin özel mülkiyetinde bulunan taşınmazlar, Orman Genel Müdürlüğü'ne orman tesis etmek üzere tahsis edilecek.

 

Bu haber 2035 defa okundu

DİĞER HABERLER

KÖŞE YAZARLARI

ÇOK OKUNANLAR

PAYLAŞ KOCAELİ